V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt +370 446 62700

Įstatai

I SKYRIUS


BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos regiono lygmens viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
2.Įstaiga savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, Sveikatos priežiūros įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais.
3.Įstaiga yra pagal įstatymus ne pelno siekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitų bankuose.
4.Įstaigos savininkas yra Tauragės rajono savivaldybė. Įstaigos savininko teises įgyvendinanti institucija yra Tauragės rajono savivaldybės taryba.
5.Įstaigos buveinė: V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė, Lietuvos Respublika.
6.Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.
7.Įstaigos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
8.Įstaiga turi antspaudą su savo pavadinimu: „Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė“.
9.Įstaigos sutrumpintas pavadinimas: „VšĮ Tauragės ligoninė“.


II SKYRIUS


ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
10.Įstaiga veikia sveikatos priežiūros srityje.
11.Įstaigos veiklos tikslas yra įstaigos pacientų sveikatos interesų tenkinimas – sergamumo ir mirtingumo mažinimas, kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.
12.Įstaigos uždaviniai:
12.1.Teikti specializuotas ir kvalifikuotas antrinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
12.2. Teikti antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
12.3.Teikti nespecializuotas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarines (slaugos ir palaikomojo gydymo) paslaugas.
13.Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:
13.1.Ligoninių veikla (86.1);
13.2. Medicininės praktikos veikla (86.2);
13.3. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.9);
13.4. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2).
13.5. Kita įstatymų neuždrausta veikla.
14.Įstatymų nustatytais atvejais įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.


III SKYRIUS


ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI
15.Įstaigos valdymo organai yra:
15.1. Įstaigos savininkas (vienintelis Įstaigos dalininkas), kurio teisės ir kompetencija prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo teisėms ir kompetencijai,
15.2. Vienasmenis valdymo organas – direktorius;
15.3. Kolegialus valdymo organas – administracija, kurią sudaro: direktorius (administracijos vadovas), direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas. Įstaigos vadovas įsakymu tvirtina personalinę administracijos sudėtį ir administracijos darbo reglamentą. Administracijos darbo forma yra posėdžiai, kuriems pirmininkauja direktorius. Administracija svarsto direktoriaus teikiamus Įstaigos veiklos, jos plėtros, teikiamų paslaugų apimties, kokybės, investicinių programų vykdymo, darbo drausmės ir darbo saugos, Įstaigos ekonominės ir finansinės veiklos bei kitus klausimus.
16.Įstaigoje taip pat sudaromi kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba ir medicinos etikos komisija.


IV SKYRIUS


ĮSTAIGOS SAVININKAS
17.Įstaigos savininkas:
17.1.tvirtina, keičia ir papildo įstaigos įstatus;
17.2. nustato įstaigai privalomas veiklos užduotis;
17.3. priima sprendimą pakeisti įstaigos buveinę;
17.4. tvirtina įstaigos veiklos strategiją;
17.5. priima sprendimus dėl personalo sveikatinimo priemonių planavimo ir įgyvendinimo įstaigoje;
17.6. priima sprendimus dėl paramos teikimo savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai užtikrinti bei reikalingų darbuotojų rengimo ir/ar perkvalifikavimo.
17.5. įstatymų nustatytais atvejais tvirtina paslaugų kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
17.6. nustato įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui, normatyvą;
17.7. tvirtina Įstaigos metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
17.8. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;
17.9. priima sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
17.10. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
17.11. priima sprendimą dėl įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
17.12. priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
17.13. priima sprendimą pertvarkyti įstaigą;
17.14. priima sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
17.15. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
17.16. tvirtina įstaigos direktoriaus parengtą įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
17.17. tvirtina įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
17.18. priima sprendimą dėl įstaigos audito ir renka audito įmonę;
17.19. išklauso Įstaigos vadovo ataskaitas reglamento nustatyta tvarka ir priima sprendimus dėl šių ataskaitų.
17.20. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose įstaigos savininko kompetencijai priskirtus klausimus.
18.Įstaigos savininko rašytiniai sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.


V SKYRIUS


ĮSTAIGOS VADOVAS
19.Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Jį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria nuobaudas Tauragės rajono savivaldybės meras. Direktorius į darbą priimamas viešo konkurso būdu penkeriems metams. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Įstaigos vardu darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia įstaigos savininko paskirtas asmuo.
20.Direktoriumi gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
21.Direktorius organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais.
22.Direktorius atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą bei pateikimą pagal teisės aktų reikalavimus.
23.Direktoriaus kompetencijai priskiriama:
23.1. organizuoti įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami įstatuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, užtikrindamas kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
23.2. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių ir Ligoninės veiklos ataskaitos parengimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
23.3. įgyvendinti įstaigos savininko nustatytas veiklos užduotis ir priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
23.4. sudaryti sutartis, reikalingas Įstaigos veiklai užtikrinti, atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose, Įstaigos vardu pasirašyti bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;
23.5. užtikrinti įstaigos teisėtą bei racionalų lėšų ir turto panaudojimą pagal paskirtį, kontroliuoti, kad būtų atliekamos tik teisėtos, įformintos pagal taisykles finansinės ir buhalterinės operacijos;
23.6. suderinus su įstaigos savininku, tvirtinti įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
23.7. suderinus su įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
23.8. nustatyti darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams priedus bei priemokas, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;
23.9. vertinti Įstaigos darbuotojų darbą, skirti paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
23.10. pirmininkauti gydymo ir slaugos tarybai, skirti ir atšaukti gydymo tarybos bei slaugos tarybos narius;
23.11. tvirtinti ir leisti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus (įsakymus), organizuoti ir kontroliuoti jų vykdymą;
23.12. organizuoti įstaigos vidaus kontrolės sistemą, jos veikimą ir tobulinimą pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
23.13. be atskiro įgaliojimo atstovauti įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
23.14. sudaryti sąlygas Ligoninės darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
23.15. skirti ir atleisti Įstaigos darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, tvirtinti darbuotojų pareigybės aprašymus;
24.Kai direktoriaus laikinai nėra, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas medicinai, jo nesant – kitas Tauragės rajono savivaldybės mero paskirtas įstaigos darbuotojas.


VI SKYRIUS


STEBĖTOJŲ TARYBA
25.Stebėtojų taryba yra kolegialus patariamasis įstaigos organas. Stebėtojų taryba nėra valdymo organas.
26.Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai: du įstaigos steigėjo paskirti atstovai, vienas Tauragės savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys ir vienas jos paskirtas visuomenės atstovas bei vienas įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirtas atstovas. Stebėtojų tarybos kadencija – 5 (penkeri) metai.
27.Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių įstaigos administracijoje, valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasose, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
28.Stebėtojų tarybą formuoja įstaigos savininkas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
29.Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką.
30.Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.
31.Stebėtojų taryba turi teisę gauti informaciją apie įstaigos vykdomą veiklą.
32.Stebėtojų tarybos kompetencija:
32.1.analizuoti įstaigos veiklą;
32.2. išklausyti ir įvertinti įstaigos direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;
32.3. teikti įstaigos savininkui ir įstaigos direktoriui įvairius pasiūlymus, susijusius su įstaigos veikla;
32.4. vykdyti kitą įstatymuose ir teisės aktuose nustatytą veiklą.
33.Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirto po lygiai, lemia Stebėtojo tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvavo daugiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių.
34.Stebėtojų tarybos nariai teikia informaciją apie savo veiklą įstaigoms ir organizacijoms, delegavusioms juos į stebėtojų tarybą.
35.Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato įstaigos savininko tvirtinamas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.


VII SKYRIUS


GYDYMO TARYBA
36.Gydymo taryba yra kolegialus patariamasis įstaigos organas. Gydymo taryba nėra valdymo organas.
37.Gydymo tarybos narius skiria ir atšaukia įstaigos direktorius. Gydymo tarybai pirmininkauja įstaigos administracijos vadovo įgaliotas administracijos darbuotojas.
38.Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių gydytojų. Gydymo taryba:
38.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
38.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
38.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
38.4. svarsto kitus klausimus įstaigos direktoriaus teikimu.
39.Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti steigėjui.
40.Gydymo tarybos darbo tvarką nustato direktoriaus tvirtinamas gydymo tarybos darbo reglamentas.

VIII SKYRIUS


SLAUGOS TARYBA
41.Slaugos taryba yra kolegialus patariamasis įstaigos organas. Slaugos taryba nėra valdymo organas.
42.Slaugos tarybos narius skiria ir atšaukia įstaigos direktorius.
43.Slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių slaugytojų. Slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos administracijos vadovo įgaliotas administracijos darbuotojas.
44.Slaugos taryba svarsto:
44.1. pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus;
44.2. slaugytojų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo poreikius;
44.3. slaugytojų darbo krūvius.
45.Slaugos taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti steigėjui.
46.Slaugos tarybos darbo tvarką nustato direktoriaus tvirtinamas slaugos tarybos darbo reglamentas.


IX SKYRIUS


MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA
47.Medicinos etikos komisija sudaroma vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais Pavyzdiniais medicinos etikos komisijos nuostatais. Medicinos etikos komisija nėra įstaigos valdymo organas.
48.Medicinos etikos komisija kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų.
49.Medicinos etikos komisijos darbo tvarką nustato direktoriaus tvirtinamas medicinos etikos komisijos darbo reglamentas.


X SKYRIUS
NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA
50.Naujų įstaigos dalininkų priėmimo klausimas priklauso įstaigos savininko kompetencijai.
51.Prieš priimdamas sprendimą priimti naujus įstaigos dalininkus, įstaigos savininkas privalo peržiūrėti įstaigos įstatus ir atitinkamai juos pakeisti, nustatyti visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką.


XI SKYRIUS


ĮSTAIGOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
52.Įstaigos įstatų keitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi įstaigos savininkas ir įstaigos direktorius.
53.Pakeistus įstatus pasirašo įstaigos savininko įgaliotas asmuo.
54.Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


XII SKYRIUS


ĮSTAIGOS PADALINIŲ IR FILIALŲ VADOVŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ
55.Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos direktorius.
56.Įstaigos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

XIII SKYRIUS


ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
57.Įstaigos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina įstaigos savininkas.
58.Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
59.Įstaigos filialai ir atstovybės steigiamos, jų veikla nutraukiama įstaigos savininko sprendimu.
60.Įstaigos filialas yra įstaigos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį įstaigos funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo. Įstaiga atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal įstaigos prievoles.
61.Atstovybė yra įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti įstaigos interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, įstatymų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus įstaigos vardu. Atstovybė nėra juridinis asmuo, todėl įstaiga atsako pagal atstovybės prievoles ir atstovybė atsako pagal įstaigos prievoles.


XIV SKYRIUS


ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA
62.Įstaigos lėšų šaltiniai:
62.1.privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
62.2. dalininkų skirtos lėšos;
62.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
62.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
62.5. Europos Sąjungos finansinės paramos finansuojamų projektų lėšos;
62.6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas;
62.7. lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
62.8. skolintos lėšos;
62.9. pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą;
62.10. įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija);
62.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.
63.Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo gaunamų lėšų išlaidų sąmatą ir teikia savininkui. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų sąmatą sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas skiriantys subjektai. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos gautos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų laikomos atskiroje įstaigos lėšų sąskaitoje.
64.Įstaigos pelnas gali būti naudojamas tik šiuose įstatuose nustatytiems įstaigos tikslams siekti.
65.Įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, viešosios įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.

XV SKYRIUS


DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA
66.Įstaigos turtą sudaro savininko įstaigai perduotas turtas, turtas gautas kaip labdara ar parama, turtas gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
67.Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą, gali tik raštu leidus įstaigos savininkui.
68.Savininkas įstaigai neatlygintinai pagal panaudos sutartį perduoda ilgalaikį materialųjį turtą Vyriausybės nustatyta tvarka.
69.Pagal panaudos sutartį perduotas turtas naudojamas ir valdomas įstatymų ir sutartyje nustatyta tvarka tik įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

XVI SKYRIUS


FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
70.Įstaigos auditas atliekamas, kai įstaigos savininkas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę. Auditas atliekamas teisės aktų, reglamentuojančių auditą, nustatytais atvejais ir tvarka.
71.Valstybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos veiklą.


XVII SKYRIUS


INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO SAVININKUI IR VISUOMENEI TVARKA
72.Įstaigos savininkui raštu pareikalavus, įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti įstaigos savininkui susipažinti ar kopijuoti įstaigos įstatus, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, įstaigos veiklos ataskaitas, kitą įstaigos informaciją, kuri yra vieša, taip pat dokumentus, kuriais įforminti įstaigos valdymo organų sprendimai.
73.Įstaigos dokumentai, jų kopijos ir kita informacija įstaigos savininkui turi būti pateikiama neatlygintinai.
74.Įstaigos direktorius turi parengti ir pateikti įstaigos savininkui praėjusių finansinių metų įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
75.Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
75.1. informacija apie įstaigos veiklą, įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
75.2. įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
75.3. įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
75.4. informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą, ilgalaikį turtą per finansinius metus;
75.5.įstaigos išlaidos per finansinius metus;
75.6. įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
76.Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato įstaigos savininkas.


XVIII SKYRIUS


ĮSTAIGOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA
77.Įstaigos pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir / ar šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Valstybės įstaigos Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu paštu. Įstaigos pranešimai yra skelbiami / pateikiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų. Už pranešimų išsiuntimą ar paskelbimą laiku atsako įstaigos direktorius.


XIX SKYRIUS


ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
78.Įstaiga gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
8 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
8 446 62747; 8 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
8 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

8 446 61401