V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius
Grįžti į naujienas0000-00-00

SKELBIMAS VIEŠOJI ĮSTAIGA TAURAGĖS LIGONINĖ SKELBIA viešąjį patalpų nuomos elektroninį konkursą MAISTO APARATAMS (KAVOS (KARŠTŲJŲ GĖRIMŲ) AUTOMATO IR / AR ŠALTŲJŲ GĖRIMŲ IR / AR UŽKANDŽIŲ AUTOMATO) TAURAGĖS LIGONINĖS PATALPOSE PASTATYTI

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (toliau – Ligoninė) skelbia viešąjį patalpų nuomos elektroninį konkursą maisto aparatų (šaltųjų gėrimų ir užkandžių automato, kavos (karštųjų gėrimų automato)) Tauragės ligoninės patalpose pastatyti, adresu V. Kudirkos g. 2, Tauragė, unikalus Nr. 7793-3001-0021, išnuomojama dalis I aukšto patalpose, pažymėtos plane indeksu  „1-96“,  išnuomojama iki 8 kv. m  plotas iš bendro 195,93 kv. m patalpos ploto). Plotas skirtas viso 4 (keturiems) maisto aparatams pastatyti. Galerijos koridoriaus rytinėje pusėje 2 (du) maisto aparatai - 1 (vienas) (kavos (karštųjų gėrimų) automatas ir 1 (vienas) šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatas), bei Galerijos koridoriaus vakarinėje pusėje 2 (du) maisto aparatai - 1 (vienas) (kavos (karštųjų gėrimų) automatas ir 1 (vienas) šaltųjų gėrimų ir užkandžių automatas).
Patalpų apžiūra galima nuo 2023 m. rugpjūčio 25 d . iki 2023 m. rugsėjo 12 d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (patalpų apžiūros konkretus laikas iš anksto derinamas su paskirtu atsakingu asmeniu ūkio administratorius Ričardas Zakaras, tel. 8-626-39260, el. p. ricardas.zakaras@tauragesligonine.lt 

Nekilnojamojo turto nuomos viešasis elektroninis aukcionas (toliau – E. konkursas) vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.e-varzytines.lt. Aukciono Nr. 248015 (https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=277200&number=248160)

Aukciono dalyvis, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame konkurse, privalo užsiregistruoti į elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje www.evarzytynes.lt Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui.

Dalyvių registracijos pradžia (data ir laikas) 2023-09-12 00:00, pabaiga (data ir laikas) 2023-09-13 23:59.

Nuomos e. konkurso pradžia (data ir laikas) 2023-09-15 09:00, pabaiga (data ir laikas) 2023-09-18 13:59.
Pradinis turto nuompinigių dydis 1 kv. m. – ne mažesnė nei 30 Eur per mėnesį. Bendras nuomojamas plotas 8 kv. m. Bendra suma už visą nuomojamą plotą ne mažesnė kaip 240,00 Eur/mėn.
Konkurso dalyvis, pateikdamas dokumentus registruotis į Nuomos konkursą privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių pradiniam turto nuompinigių dydžiui. Viso Konkurso dydis - 720 Eur. Be PVM. Pradinis įnašą Konkurso dalyvis sumoka į viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (įmonės kodas 179761936) banko sąskaitą Nr. LT904010041600010076, Luminor Bank AB; Mokėjimo paskirtis: viešojo nuomos konkurso dalyvio pradinis įnašas.
Pradinis patalpų nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, pradinis įnašas grąžinamas per 7 darbo dienas. Jeigu konkurso dalyvis pripažintas laimėtoju, per nustatytą terminą nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas negrąžinamas.
Registruodamasis į Nuomos e. konkursą dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas). Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
2. Banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai.
3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
4. Dokumentas, patvirtinantis, kad nuomininkas yra maisto tvarkymo subjektas, kuris yra registruotas ir įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjektų sąrašą, suteikiant jam atpažinimo numerį. Maisto tvarkymo subjektas turi turėti registraciją (patvirtinimą) veiklai “47.99.20 Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti” (prie paraiškos pridedama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo kopija arba išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija);
5. Dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (prie paraiškos pridedama dokumento lietuvių kalba kopija);
6. dokumentas, patvirtinantis, kad konkurso dalyvis įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu (pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) (prie paraiškos pridedama dokumento lietuvių kalba kopija).
KITOS SĄLYGOS:
1. Nuomininkas privalo savo lėšomis vykdyti visišką kavos, gėrimų ir / ar užkandžių aparatų priežiūrą, tinkamai juos eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus;
2. Aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
3. Ligoninė suteiks teisę nuomininkui naudotis elektros energija. Elektros energijos  sąnaudos nurodomos pagal Nuomotojo lėšomis Automatuose įrengtų elektros energijos skaitiklių rodmenis, kurių pagrindu Ligoninė išrašys sąskaitas faktūras už elektros energiją. Nuomininkas privalės sudaryti sąlygas Ligoninės atsakingiems darbuotojams patikrinti elektros apskaitos prietaisus.
4. Nuomininkas turi atsakyti už kavos ir užkandžių kokybę, užtikrinti jos atitiktį higienos normoms;
5. Nuomininkas privalės savo lėšomis valyti ir užtikrinti Automatų ir šalia esančios aplinkos atitikimą higienos normoms, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros ir sanitariniais reikalavimais, šalia Automatų pastatyti šiukšliadėžes ir prižiūrėti reguliarų jų ir vietos aplink Automatus tvarkymą.
6. Nuomininkas, sudaręs turto nuomos sutartį, savo lėšomis ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nuomos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos privalo ją įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, nuomininkas sutartį išregistruoja iš valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro;
7. Nuomininkas savo lėšomis per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos visam sutarties galiojimo laikui privalo apdrausti savo veiklą bendrosios civilinės atsakomybės draudimu dėl automatų padarytos žalos išsinuomotoms patalpoms.
Nuomininkas turi užtikrinti, kad:
1. automatuose nebus prekių trūkumo. Automatai bus papildomi ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę.
2. automatai bus prijungti prie autonominių vandens talpų, neprijungiant prie Ligoninės vandentiekio ir (arba) nuotekų sistemų.
3. aparatai pilnai automatizuoti bei galimas cukraus kiekio pasirinkimas – daugiau, mažiau, be cukraus;
4. automatai turi priimti monetas, išduoti grąžą ir turėti galimybę atsiskaityti kreditinėmis/debetinėmis kortelėmis.
5. užkandžių aparatuose būtų įvairus užkandžių ir šaltųjų gėrimų asortimentas, kurie atitiktų sveikos mitybos rekomendacijas.
6. nuomininkas, vykdydamas savo veiklą išsinuomotose patalpose, yra atsakingas už priešgaisrinių, darbo ir sveikatos saugos reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, vykdymą.

Dėl informacijos apie e. konkurso sąlygas, dokumentų pateikimą kreiptis į Gintarę Skrodlienę, tel.: 8-683-32897, el. p. gintare.skrodliene@tauragesligonine.lt
 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401