V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė.
Įstaigos kodas 179761936 tel. +370 446 62700
Neįgaliesiems V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė. Įstaigos kodas 179761936
Svetainė Lietuvių kalbaSvetainė Angliškai
info@tauragesligonine.lt Pranešk apie nusižengimus
Registracija: Telefonu Internetu Į slaugos skyrius

Darbuotojų elgesio kodeksas

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriaus

2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-133

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ISTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Viešosios įstaigos Tauragės ligonines darbuotojų elgesio kodeksas (toliau — Kodeksas) nustato pagrindinius Viešosios įstaigos Tauragės ligonines (toliau — Ligoninė) darbuotojų elgesio principus, kuriu jie privalo laikytis darbo metu.
  2. Kodekso tikslas — kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius Ligoninės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius tarpusavio santykius ir santykius su pacientais, jų atstovais, didinti Ligoninės darbuotojų reputaciją visuomenėję, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą Ligoninėje, kurti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.
  3. Kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų etikos ir elgesio klausimus.

     Darbuotojas privalo įspėti kitą darbuotoją apie jo elgesį, jeigu jo elgesys galimai pažeidžia Kodeksą. Darbuotojai privalo užkirsti kelią Kodekso, kitų darbuotojų etikos ir elgesio ir (ar) darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, netoleruoti Ligoninės darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingu ir (ar) neteisėtu veiksmu ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti.

     Jeigu darbuotojo įspėjimas apie galimai Kodeksą, kitus darbuotojus etikos ir elgesio ir (ar) darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus pažeidžiantį elgesį neveiksmingas, informuoti apie tai Ligoninės atsakingus darbuotojus. Taip pat darbuotojai privalo pranešti apie galimai darbuotojo ar jų grupės taikomą ar taikytą nereglamentuotą elgesį (taikomas neformalias taisykles), ujimą, elgesį, kuriuo galimai žeidžiamas darbuotoją ir (ar) pacientų asmens orumas, motyvacija dirbti ar gydytis, bendrauti, išsakyti nepasitenkinimą ar kritiką, ir trukdymą tobulėti darbuotojo profesinėje veikloje.

 

Įsakymas dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų elgesio kodekso taikymo

 

VšĮ Tauragės ligoninė

V. Kudirkos g. 2, LT-72214 Tauragė
+370 446 62700

Konsultacijų poliklinika

Jūros g. 5, Tauragė
+370 446 62747; +370 698 57768

Psichiatrijos skyrius

Prezidento g. 7, Tauragė
+370 446 59846

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios slaugos skyrius

+370 446 61401